VELAYET NEDİR?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Aile Hukuku No comments

Velayet, küçüklerin ve istisnai hallerde kısıtlı ergin çocukların şahıslarına ve mallarına özen gösterme, koruma ve onları temsil etme, kanunun anne ve babaya yüklediği yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla onlara tanınan hakların tümüdür. Velayet hakkına sahip anne ve baba çocuk üzerinde egemenlik hakkı, ad koyma hakkı, yerleşim yerini belirleme, çocuğun bakımı, dini ve mesleki eğitimini sağlama gibi hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bunun karşılığında da çocuğun söz dinleme yükümlülüğü bulunur.

Velayet evlilik birliği içerisinde hem anneye hem de babaya ortak olarak verilmiştir. Boşanma davası sonucunda hâkim somut olay karşısında çocuğun üstün menfaatini gözeterek velayeti taraflardan birine verir. Ayrıca yakın zamanda Yargıtay’ın boşanmış çiftler arasında ortak velayet kurulması Türk kamu düzenine aykırı olmayacağı yönünde bir kararı da bulunmaktadır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20.02.2017 tarihli, 2016/15771 E. ve 2017/1737 K.)

Velayet hakkına sahip olan anne ve baba, üçüncü kişilere karşı küçükleri temsil edebilirler. Velayet hakkına sahip olan kişi, bu temsil yetkisini kullanırken çocuğun menfaatini gözetmekle yükümlüdür. Velayet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı mutlak bir haktır ve bu haktan feragat edilemez.  Yasal sebepler olmadıkça bu hak anne ve babadan alınamaz.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Boşanma davası sonucunda hâkim, çocuğun üstün menfaatini gözeterek velayeti taraflardan birine bırakabilir. Çocuklar ile ilgili hukuki sonuçlara karar verilirken göz önüne alınan durumlar kesin ve nihai olmadığından hayatın olağan akışı içerinde daha sonradan kısmen veya tamamen değişebilir. TMK m.183’e göre ana veya babanın başkası ile evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni durumların zorunlu kılması hallerinde hâkim kendiliğinden veya taraflardan birisinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır. Kanunda gösterilen örnekler tahdidi olarak sayılmıştır. Kanunda yazılmayan ancak kişinin velayet görevini yerine getirilmesine engel olan her durumda velayetin değiştirilmesi talep edilebilir. Velayetin değiştirilmesi davası  için yeni bir durumun ortaya çıkması ve velayet hakkına sahip kişinin velayet görevini aksatması gerekir.  Kanunda korunmak istenen çocuğun üstün menfaati ve güven içerisinde yaşamasıdır. Bu nedenle ortaya çıkan yeni olgular çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekildeyse velayet hakkının değiştirilmesi gereklidir.

Mevcut durumda yaşanan değişiklik sonucu velayet hakkı kendiliğinden diğer tarafa geçmez. Aile mahkemelerinde velayetin değiştirilmesi davası açılması gereklidir.Örneğin velayet hakkına sahip olan annenin ölümü üzerine bu hak doğrudan babaya geçmez.

Velayet kamu düzenine ilişkindir. Bu nedenle hakim, tarafların aralarında anlaşmış olmaları ile bağlı değildir. Gerekli delilleri toplamalı, uzman görüşü almalı, çocuğun ayırt etme gücü yerindeyse mutlaka onunla da görüşmelidir. Tüm bu veriler ışığında hakim, velayetin değiştirilmesinin çocuğun yararına olduğuna kanaat getirirse ancak o zaman velayetin değiştirilmesine karar verebilir.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI VE İŞTİRAK NAFAKASI

Velayet hakkına sahip olmayan tarafın çocuğun gelişimi, bakımı ve eğitimi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için velayet hakkı sahibi olan tarafa iştirak nafakası ödemekle yükümlüdür. İştirak nafakasının miktarı sosyal ve ekonomik durum göz önüne alınarak hakim tarafından belirlenir. İştirak nafakası velayet hakkına bağlı olarak verilir. Velayetin değiştirilmesi davasının açılması üzerine iştirak nafakası da tekrar ele alınmalıdır. Asıl talep olan velayetin değiştirilmesine ilişkin talebin kabulü üzerine velayet hakkına sahip olan kişi lehine iştirak nafakasına karar verilir.Velayetin değiştirlmesi davasında da boşanma davasında olduğu gibi hak kaybına uğramamak için sürecin en iyi boşanma avukatı ve en iyi aile avukatı ile takip edilmesi önem arz etmektedir.

 

Etiketler: Avrupa yakası hukuk büroları, av özlem akşahin, avukat, avukat İstanbul, avukatlar, şişli boşanma avukatı, en iyi avukat numarası, en iyi avukatlık büroları, en iyi hukuk büroları, en iyi boşanma avukatı, en iyi ünlü avukatlar, en yakın hukuk bürosu, hukuk bürosu İstanbul, istanbulun en iyi avukatları, en iyi aile avukatı, en iyi velayet avukatı, en iyi kadın boşanma avukatı