Vergi Davası Nedir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Vergi davaları, kişiler ya da kurumlar arası ortaya çıkan vergi durumlarına ve uyuşmazlıklarına karşı konunun mahkemeye intikal etme durumudur. Vergi davalarının ortaya çıkışı genellikle vergi kapsamında olan tüm mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanır. Vergi davalarına konu olan durumlar ise vergi, fon, faiz, ceza, resim ve harçlar şeklindedir. Bu mali yükümlülüklerin zamanında ve usule uygun şekilde yerine getirilmemesi sonucunda kişilere ya da kuruluşları vergi davaları açılabilir. Vergi davalarının mahkemelere intikal etme durumu ise genellikle arada bulunan uyuşmazlıkları gidermek amaçlıdır.

VERGİ DAVALARININ KAPSAMI NEDİR?

Vergi davalarının kapsamını genellikle idari yollar ile çözüme ulaşmayan dosyalar oluşturur. İdari alanda çözüme ulaşmayan pek çok vergi sorunu yargıya taşınmaktadır. Vergi davalarına söz konusu olan durumlar genellikle idari yolla çözüme ulaşmamış durumlardır. Bazen bu durumlar idari yola hiç başvurulmadan da yapılabilir. Vergi davasını mahkemeye götürecek olan durum ise mükellef ile idare arasında bir ihtilafın olmasıdır. Bu ihtilaf, kişilerin ve idarenin dava açabilme hakkını ortaya koymaktadır. Vergi davalarının kapsamı da bu idare ve mükellef arasında olan mali yükümlülüklerdir.

VERGİ DAVALARININ KAPSAMI NELERDİR?

Vergi davaları kapsamını 3 başlık halinde birbirinden ayırabiliriz.

1- İlk vergi davası kapsamı kanunlar içerisinde Vergi Usul Kanunu tabi olan durumlardır. Bu durumlar arasında resim, harç ve vergilerin usulüne uygun yerine getirilmemesi bulunur. Ayrıca resim yada vergiler ile ilgili tüm ceza ve faiz işlemleri için açılan davalardır.

2- İkinci vergi davası ise Gümrük Kanunu’na göre yapılmaktadır. Gümrük Kanununda geçerli olan tüm vergi ve resimler bu dava kapsamında yer alır. Bununla beraber vergilere ilişkin ceza ve faiz işlemleri de dava kapsamı içerisindedir.

3- Son olarak, vergi davası kapsamı ise Anayasa’da belirtilen vergi benzeri mali yükümlülük olarak adlandırılan yükümlülükleri kapsar. Bu yükümlülükler genellikle kur farkı ya da fon benzeri işlemlere yöneliktir.

VERGİ MAHKEMELERİ NEDİR?

Vergi mahkemeleri, idarelerin resim, harç ve vergiler için açmış olduğu davalara yönelik işlem yapan mahkemelerdir. Vergi mahkemeleri tüm zam ve ceza durumlarına ilişkin davalarda iptal işlemi görevlerini yürütür. Ayrıca idare tarafından açılan vergilere ilişkin yargı davalarında bakmak da Vergi mahkemelerinin görevidir. Vergi mahkemeleri özel şekilde ilk derece mahkemeler olarak görevlerini yürütmektedir.

VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Vergi mahkemelerinin bakmakla yükümlü olduğu görevler oldukça çeşitlidir. Bu görevler;

-Vergi Mahkemeleri, genel bütçeye ya da idarelere ait olan vergi davalarını yürütmekle görevlidir. Ayrıca bu davaları bir sonuca bağlamak da vergi mahkemelerinin görevleri arasındadır.

– İdare tarafından vergi davaları kişilere ya da kuruluşlara açılabilir. Bu davalarda sadece vergi kısmını değil aynı zamanda zam, faiz ve ceza kısmının idaresini de vergi mahkemeleri yürütür.

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince vergi mahkemelerine düşen tüm görevler vergi mahkemeleri tarafından yapılmaktadır.